Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació

l'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives de Tàrrega i Comarca, AFATC, és una organització de caràcter no lucratiu, neix en resposta a les necessitats de les famílies que tenien algun malalt que patia una malaltia neurodegenerativa. El 2001 es constitueix amb entitat jurídica pròpia. Des d'aleshores presta els seus serveis des de Tàrrega, a usuaris procedents de tot l'Urgell i també de comarques veïnes: (la Segarra, el Pla d'Urgell, La Noguera, el Segrià).

Treballa en l'atenció integral dels malalts d'Alzheimer i altres malalties del cervell, i els seus familiars i vetlladors. L'AFATC està oberta a totes les persones tant per oferir tractaments cognitius com psicològics, així com per proporcionar assessorament social. Està comprovat científicament que recomanen que les persones afectades per alguna malaltia neurodegenerativa acudeixin a un lloc especialitzat on puguin fer estimulació cognitiva.

Tant important és la medicació específica per les demències com l'estimulació cognitiva. En el nostre centre donem atenció també psicològica i social tant a la persona afectada per alguna malaltia neurodegenerativa com als familiars curadors.

Actualment som centre de dia especialitzat en demències.

La malaltia d'Alzheimer és una demència progressiva que produeix una degeneració de les cèl·lules cerebrals (neurones). El seu origen és desconegut, malgrat que és una de les demències més freqüents. Actualment s'està investigant per trobar-ne la cura i a dia d'avui existeixen tractaments farmacològics i no farmacològics que alenteixen el deteriorament.

La malaltia d'Alzheimer fou descrita per primer cop l'any 1907 pel neuròleg Alois Alzheimer. Des de llavors fins avui dia, les investigacions han millorat exponencialment, però alhora han augmentat el nombre de casos de la malaltia. Aquesta malaltia implica un deteriorament progressiu, principalment de l'esfera cognitiva: (alteració de la memòria, de l'orientació, del llenguatge,...).

Símptomes que porten la persona a la pèrdua progressiva de l'autonomia i que acabarà incidint en la totalitat de les activitats de la vida diària. Al mateix temps, poden aparèixer símptomes psicològics i conductuals de la demència que dificulten la cura del malalt.

- Pèrdua progressiva de la memòria

- Confusió i desorientació en temps i espai - Dificultats en la parla

- Dificultats per concentrar-se

- Apatia - Depressió - Ansietat, Irritabilitat i agitació

- Aïllament social i manca d'iniciativa

- Desconfiança

- Dificultat per realitzar tasques quotidianes i prendre decisions

- Dificultats per seguir les normes socials

- Tendència a dissimular i a amagar les dificultats

- Incontinència urinària i/o fecal ocasional

Aquestes pèrdues són canviants en fases inicials, i alguns dies es fan més evidents i d'altres no tant, És important destacar que si algú presenta un d'aquests símptomes o més, no necessàriament significa que pateix la malaltia. D'altra banda, cal que una persona amb aquests símptomes sigui avaluada per un metge o un equip especialitzat per tal de donar solucions als problemes del dia a dia i realitzar la rehabilitació necessària amb l'objectiu de mantenir el màxim temps possible les capacitats de la persona.

Aquesta malaltia pot afectar els familiars i els cuidadors principals. Com a familiar es pateix un impacte afectiu a mesura que el malalt va disminuint les seves facultats. Per tant, és imprescindible que el cuidador principal aprengui a tenir cura d'ell mateix, sense culpabilitazar-se i aprenent a reconèixer les seves pròpies limitacions.

Cal que no tingui por de demanar ajuda a familiars, amics, associacions, institucions i centres especialitzats, i que no descuidi la seva pròpia salut i benestar físic i emocional. Posar-se en mans dels especialistes adequats ens ajudarà a millorar el maneig del dia a dia.

Proposem:

- Mantenir les relacions socials habituals.

- Realitzar una dieta equilibrada i fer exercici fisic moderat.

- No descuidar les aficions: lectura, cinema, passeig, ...

- Informar-se de la possibilitat d'unir-se a un grup de suport a cuidadors.

- Sol·licitar informació al seu CAP (Centre d'Atenció Primària) sobre els recursos disponibles per a familiars de malalts d'Alzheimer com, per exemple, associacions de familiars de malalts d'Alzheimer, assitència a domicili, centres de dia, centres especialitzats en aquesta malaltia, teleassistència, el programa Respir o fins i tot un ingrés en una residència per la gent gran quan la situació ho requereixi.

És l'òrgan suprem de l'Associació i està integrada pels seus socis. Es convoca en sessió ordinària una vegada a l'any i abans del 30 de Juny. L'extraordinària podrà celebrar-se a instàncies de la Junta Directiva o d'un número de socis que representi al menys més de la meitat dels que tenen dret a veu i vot. En cas que se celebri com a conseqüència d'una sol·licitud dels socis, aquesta convocatòria extraordinària haurà de convocar-se dins dels trenta dies següents a la data de presentació de la sol·licitud.

Aspectes a tractar:

1. Examen i aprovació dels Comptes Anuals, de l'Informe de Gestió i de la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, dels comptes i de l'Informe de gestió consolidat.

2. Liquidació del pressupost de l'exercici precedent i presentació del pressupost per l'exercici següent, així com del corresponent Pla d'Activitats.

3. Vist-i-plau a les proposicions de les comissions i al programa de treball dels equips tècnics d'assistència als familiars.

4. Elecció, o reelecció en tot cas, de tots o de part dels membres de la Junta Directiva.

5. Propostes i projectes de la Junta Directiva.

6. Proposicions que formulin per escrit els socis amb dret a veu i vot, que es presentin com a mínim cinc dies abans  de la reunió i que estiguin avalades amb la firma, al menys, d'un deu per cent dels esmentats socis.

7. Moviment d'altes i baixes dels socis, prèviament acordat per la Junta Directiva.

8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.

9. Precs i preguntes.

L’òrgan de govern o junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió de l’entitat. Amb els seus actes ha de vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació que representa. Com s'estipula als estatuts de l'Associació, cap dels membres de junta no reben cap retribució econòmica per excercir el seu càrrec.

Membres de Junta Directiva actuals:

Presidenta: M. Teresa Robert Solé

Vicepresident: Santiago Pujol Biosca

Secretaria: Joan Amézaga Solé

Tresorer: Pere Isart Mora

Vocals:

M. Alba Argilès Gómez

Rosa M. Gavernet Asbert

Josep Manel Gustemps Gili

Montse Florenza Bellido

Josep Meda Vilalta

M. Rosa Elias Amigó

És l'òrgan executiu sota el mandat de la junta directiva, porta a terme els programes i projectes dirigits als malalts i les seves famílies.

Directora i treballadora social: Ramona Moix Bergadà

Directora de tallers i educadora social: Gemma Sans Petit

Psicòleg: Jaume Domingo Corredera

Logopeda: Noemí Rodriguez Mitjavila

Administrativa i recepcionista: Lluïsa Càrdenas Perera

Auxiliars d'infermeria en geriatria:

Dolors Porta Creus

Magda Petit Bofarull

Teresa Rosinés Vilardosa

Marta Pomés Lobo

És la representació gràfica de l'estructura organitzativa de l'organització. Representa les estructures departamentals.

Estructura de l'organigrama de l'entitat

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la resolució JUS/803/2012, de 27 d'abril i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6122 del 7 de maig de 2012 declara d'utilitat pública, entre altres, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Malalties Neurodeneratives de Tàrrega i Comarca (AFATC), núm. d'inscripció 2785, secció 1a, de la demarcació de Lleida.
L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2018, l'Associació compta amb 153 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2018 i la memòria d'activitats.

application/pdf Comptes anuals exercici 2018.pdf — 13521 KB

Aquests estatuts han estat aprovats pel Departament de Justícia, Serveis Territorials de Lleida, el 17 de febrer de 2012.

application/pdf Estatuts d'AFATC.pdf — 9932 KB

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2019, l'Associació compta amb 167 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2019 i la memòria d'activitats.

application/pdf comptes anuals exercici 2019.pdf — 14660 KB

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2020, l'Associació compta amb 168 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2020 i la memòria d'activitats.

application/pdf ComptesAnuals_2020_signat.pdf — 99460 KB

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2021, l'Associació compta amb 184 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2021 i la memòria d'activitats.

application/pdf ComptesAnuals_2021_signat.pdf — 16172 KB

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2022, l'Associació compta amb 178 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2022 i la memòria d'activitats.

application/pdf ComptesAnuals_2022_signat.pdf — 16086 KB