Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estructura

És l'òrgan suprem de l'Associació i està integrada pels seus socis. Es convoca en sessió ordinària una vegada a l'any i abans del 30 de Juny. L'extraordinària podrà celebrar-se a instàncies de la Junta Directiva o d'un número de socis que representi al menys més de la meitat dels que tenen dret a veu i vot. En cas que se celebri com a conseqüència d'una sol·licitud dels socis, aquesta convocatòria extraordinària haurà de convocar-se dins dels trenta dies següents a la data de presentació de la sol·licitud.

Aspectes a tractar:

1. Examen i aprovació dels Comptes Anuals, de l'Informe de Gestió i de la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, dels comptes i de l'Informe de gestió consolidat.

2. Liquidació del pressupost de l'exercici precedent i presentació del pressupost per l'exercici següent, així com del corresponent Pla d'Activitats.

3. Vist-i-plau a les proposicions de les comissions i al programa de treball dels equips tècnics d'assistència als familiars.

4. Elecció, o reelecció en tot cas, de tots o de part dels membres de la Junta Directiva.

5. Propostes i projectes de la Junta Directiva.

6. Proposicions que formulin per escrit els socis amb dret a veu i vot, que es presentin com a mínim cinc dies abans  de la reunió i que estiguin avalades amb la firma, al menys, d'un deu per cent dels esmentats socis.

7. Moviment d'altes i baixes dels socis, prèviament acordat per la Junta Directiva.

8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.

9. Precs i preguntes.

L’òrgan de govern o junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió de l’entitat. Amb els seus actes ha de vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació que representa. Com s'estipula als estatuts de l'Associació, cap dels membres de junta no reben cap retribució econòmica per excercir el seu càrrec.

Membres de Junta Directiva actuals:

Presidenta: M. Teresa Robert Solé

Vicepresident: Santiago Pujol Biosca

Secretaria: Joan Amézaga Solé

Tresorer: Pere Isart Mora

Vocals:

M. Alba Argilès Gómez

Rosa M. Gavernet Asbert

Josep Manel Gustemps Gili

Montse Florenza Bellido

Josep Meda Vilalta

M. Rosa Elias Amigó

És l'òrgan executiu sota el mandat de la junta directiva, porta a terme els programes i projectes dirigits als malalts i les seves famílies.

Directora i treballadora social: Ramona Moix Bergadà

Directora de tallers i educadora social: Gemma Sans Petit

Psicòleg: Jaume Domingo Corredera

Logopeda: Noemí Rodriguez Mitjavila

Administrativa i recepcionista: Lluïsa Càrdenas Perera

Auxiliars d'infermeria en geriatria:

Dolors Porta Creus

Magda Petit Bofarull

Teresa Rosinés Vilardosa

Marta Pomés Lobo

És la representació gràfica de l'estructura organitzativa de l'organització. Representa les estructures departamentals.

Estructura de l'organigrama de l'entitat