Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General

És l'òrgan suprem de l'Associació i està integrada pels seus socis. Es convoca en sessió ordinària una vegada a l'any i abans del 30 de Juny. L'extraordinària podrà celebrar-se a instàncies de la Junta Directiva o d'un número de socis que representi al menys més de la meitat dels que tenen dret a veu i vot. En cas que se celebri com a conseqüència d'una sol·licitud dels socis, aquesta convocatòria extraordinària haurà de convocar-se dins dels trenta dies següents a la data de presentació de la sol·licitud.

Aspectes a tractar:

1. Examen i aprovació dels Comptes Anuals, de l'Informe de Gestió i de la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, dels comptes i de l'Informe de gestió consolidat.

2. Liquidació del pressupost de l'exercici precedent i presentació del pressupost per l'exercici següent, així com del corresponent Pla d'Activitats.

3. Vist-i-plau a les proposicions de les comissions i al programa de treball dels equips tècnics d'assistència als familiars.

4. Elecció, o reelecció en tot cas, de tots o de part dels membres de la Junta Directiva.

5. Propostes i projectes de la Junta Directiva.

6. Proposicions que formulin per escrit els socis amb dret a veu i vot, que es presentin com a mínim cinc dies abans  de la reunió i que estiguin avalades amb la firma, al menys, d'un deu per cent dels esmentats socis.

7. Moviment d'altes i baixes dels socis, prèviament acordat per la Junta Directiva.

8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.

9. Precs i preguntes.